PZON zmienia siedzibę

Znaczek miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych
Fot. Pixabay

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni zmienia siedzibę. Od 21 maja 2018 r. mieścić się będzie przy ul. Władysława IV 43 (budynek HOSSA).

W związku ze zmianą siedziby, pod starym adresem Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni interesantów przyjmuje tylko do 17 maja 2018 r. 18 maja (piątek) i 21 maja (poniedziałek) PZON będzie nieczynny.

Od 22 maja 2018 r. interesantów oraz korespondencję przyjmować będzie w nowej siedzibie pod adresem:

ul. Władysława IV 43 (budynek HOSSA)
81-395 Gdynia
piętro II, lokal 215, pok. 1

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.