Mieszkania dla rodzin 3-osobowych

Mieszkania komunalne przy ul. Świemirowskiej w Sopocie.
Mieszkania komunalne przy ul. Świemirowskiej. Fot. Fotobank.PL/UMS

Zakończył się nabór rodzin do najmu lokali mieszkalnych w nowobudowanych budynkach położonych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2 – 4, ul. Malczewskiego 29, stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu. Wpłynęły 182 wnioski o przyznanie lokali w tych budynkach, jednakże liczba rodzin minimum 3-osobowych spełniających kryteria regulaminu była mniejsza od liczby lokali 2-pokojowych. Niezasiedlonych pozostaje 10 lokali 2-pokojowych. Dlatego koniecznym jest ogłoszenie dodatkowego naboru rodzin, z uwzględnieniem wysokości dochodu za lata 2016-2017.

W dodatkowym naborze przewidziano także możliwość:

  1. Ubiegania się o najem lokali 2-pokojowych przez gospodarstwa domowe minimum 2-osobowe;
  2. Posiadania tytułu prawnego do  zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie miasta Sopotu z warunkiem przekazania do dyspozycji miasta dotychczas zajmowanego lokalu w stanie wynikającym  z normalnego zużycia.

Dodatkowo sprostowano  wysokość punktów za gospodarstwo domowe z 4 i więcej dziećmi  przyznając takiemu gospodarstwu 18 punktów,  a także zrezygnowano z przydzielania punktów za powierzchnię pokoi (z tytułu tzw. zagęszczenia).

Termin składania wniosków 02.05.2018 r. - 30.05.2018 r.

Dodatkowe informacje dotyczace wniosku składanego w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położnych w Sopocie przy ul. Malczewskiego 29 zawarte są w poniższej instrukcji.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.