Przedszkole dla wszystkich chętnych dzieci

Przedszkolaki i strażniczka Straży Miejskiej w Sopocie
Fot. Fotobank.PL.UMS

Wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat biorące udział w naborze do sopockich przedszkoli, rozpoczną we wrześniu pierwszy etap swojej edukacji. W piątek, 20 kwietnia, ogłoszone zostały listy kandydatów przyjętych do sopockich przedszkoli na rok 2018/19.

Od wielu lat jednym z priorytetowych działań miasta jest wspieranie rodzin, czego efektem jest m.in. zapewnienie każdemu dziecku miejsca w przedszkolu. 1 września edukację rozpocznie ok. 740 dzieci, które uczęszczać będą do 31 oddziałów (o 1 więcej niż działa obecnie).

***

Przypominamy również, że wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców młodszych maluchów, władze Sopotu podjęły decyzję o budowie nowego żłobka, bowiem w kolejce na przyjęcie do takiej placówki oczekuje w mieście ok. 120 dzieci. Miejsce, w którym żłobek powstanie, wybiorą mieszkańcy. Na naszej stronie internetowej można oddać głos na jedną z dwu lokalizacji: ul. Obodrzyców 18-20 lub Kolberga 8.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.