Pomogą wrócić do pracy

Kobieta z laptopem
Fot. Pixabay

Osoby pozostające bez zatrudnienia mogą wziąć udział w bezpłatnym projekcie, który pomoże im sprawnie powrócić na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie. Projekt firmy NS Konsulting skierowany jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wzięcia udziału w projekcie.

NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt „Zwolniony? Ponownie zatrudniony!”, na terenie województwa pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.06. Adaptacyjność pracowników.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn). Program skierowany jest szczególnie do osób, które:

  • mają niskie kwalifikacje zawodowe,
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • są w wieku 50 i więcej lat.

Uczestnicy projektu otrzymają następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb z doradcą zawodowym.
  • Wsparcie psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń zgodna z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestników projektu i pomorskiego rynku pracy. Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe maksymalnie w wysokości (120 proc. zasiłku).
  • Kompetencje cyfrowe (szkolenie komputerowe), certyfikat ECDL.
  • Staż zawodowy – 3 miesiące. Stypendium stażowe 997,40 zł netto/mc (120 proc. zasiłku)

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Robertem Bojanowskim, rekruterem projektu: e-mail rekrutacja.projekt.2018@gmail.com lub pod nr telefonu: 660 965 781.

Dokumenty aplikacyjne, regulamin oraz informacje o projekcie znajdują się na stronie projektu

„Zwolniony? Ponownie zatrudniony!”

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.