Remonty dróg w Sopocie

sygnalizator przy robotach drogowych
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 7 do 13 lutego 2018 r. planowane są następujące prace mogące powodować utrudnienia w ruchu drogowym:

1. kontynuowane będą prace związane z przebudową układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ciągu ulicy Haffnera. W związku z pracami wprowadzono następującą organizację ruchu:
- na odcinku ulicy Haffnera od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy Sępiej jezdnia została zawężona do jednego pasa ruchu i wprowadzony został ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Objazd do Al. Niepodległości przez ul. Sępią oraz Zamkową Górę;
- na odcinku ul. Haffnera od Al. Niepodległości do ul. Sępiej wprowadzono jeden kierunek ruchu w stronę ul. Goyki.

Dodatkowo zmieniony (odwrócony) został ruch na jednokierunkowym odcinku ulicy Goyki, tj. pomiędzy Al. Niepodległości a ul. Obrońców Westerplatte, umożliwiając tym samym wyjazd tą ulicą na Al. Niepodległości;

2. do 13 lutego prowadzone będą szpalerowe cięcia drzew w ciągu ulicy Helskiej  i Pułaskiego. Na czas prac wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.