Pozytywne efekty Sopockiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa

Mobilny komisariat stoi na Placu Przyjaciół Sopotu
Mobilny komisariat. Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Przestrzegania Prawa i Statutu Miasta, która odbyła się 25 stycznia w Urzędzie Miasta, podsumowano dotychczasowe efekty Sopockiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa.

Program, do którego w marcu 2017 r. przystąpiło kilkadziesiąt sopockich lokali zakładał:  

  • wstęp do sopockich klubów dla osób wieku od 21 lat lub posiadających legitymację studencką;
  • obecność ochrony na ulicy przed każdym klubem, który może pomieścić więcej niż 200 osób;
  • efektywny i szybki system komunikacji pomiędzy ochroną a sopocką policją;
  • szkolenia dla ochrony przeprowadzone przez policję;
  • szkolenia dla personelu klubów (jak postępować z nietrzeźwymi, agresywnymi klientami, jak być wyczulonym na nadużycia wobec młodych osób, etc.) przeprowadzone przez Straż Miejską i pełnomocnika ds. uzależnień.

Na spotkaniu Komisji  obecnych było 18 przedstawicieli sopockich lokali oraz komendanci Policji i Straży Miejskiej. 

– Cieszy mnie znaczna poprawa bezpieczeństwa oraz dużo lepsza i bardziej efektywna współpracy pomiędzy klubami a służbami – podsumował radny Marcin Stefański, przewodniczący Komisji. – Zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze dużo do zrobienia i dlatego będziemy kontynuować  wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Słowa dużego uznania dla Policji i Straży Miejskiej za dotychczasową pracę.

– Program przyniósł bardzo dobre efekty – potwierdza Komendant Miejski Policji w Sopocie Piotr Bolin. – Z naszych statystyk wynika, że liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu odnotowywanych w sąsiedztwie lokali zmalała o 50 procent. Bardzo dobrze oceniam także współpracę z ochroną i managerami klubów – powiadamiają nas o konieczności podjęcia interwencji, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki sami interweniują do czasu przybycia policji. Dużym wsparciem jest także nasz mobilny komisariat, który tylko w weekendowe noce od czerwca 2017 wyjeżdżał ponad 60 razy. Oczywiście zdarzają się przypadki łamania zapisów programu, ale jest to nie więcej niż 10 proc. monitorowanych klubów.   

– Mieszkańcy czują się bezpiecznie – mówi Tomasz Dusza, komendant sopockiej Straży Miejskiej. – Liczba zgłoszeń od sopocian do dyżurnego SM dotyczących zakłócania porządku publicznego wyraźnie zmalała.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.