W Sopocie oddychaj pełną piersią!

Widok na Sopot
Fot. Fotobank.PL/UMS

Bycie uzdrowiskiem zobowiązuje. W Sopocie to zobowiązanie traktujemy bardzo poważnie, stąd wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza w kurorcie. Zaowocowały one m.in. drugim miejscem Sopotu w rankingu najczystszych miejsc w Polsce, opracowanym przez Polski Alarm Smogowy, który przeanalizował dane z roku 2016 zebrane przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Miasto nie ma problemu ze smogiem. Stężenie średnioroczne pyłu PM 10 wyniosło tylko 16,7 µg/m3. Polski Alarm Smogowy analizował również liczbę dni ze stężeniem PM 10 większym niż 50 µg/m3 w poszczególnych miastach. W 2016 r. takich dni w Sopocie były 3. Dla porównania w Krakowie było to 165 dni.

– Przez 20 lat emisja CO, SO2 i pyłu spadło prawie o 100 proc. Stężenie jest zdecydowanie poniżej dopuszczalnego poziomu – wyjaśnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Widać to w porównaniu roku 2005 do obecnego, jeśli chodzi o przekroczenie PM 10. Warto było podjąć te wszystkie działania, bo ich efekty są spektakularne. W Sopocie można bezpiecznie oddychać.

Raport dostępny na stronie Polskiego Alarmu Smogowego

Poniżej szczegółowe informacje, będące potwierdzeniem tezy o czystym powietrzu w Sopocie.

Konsekwencja popłaca
Od początku lat 90. prowadzona jest konsekwentna polityka środowiskowa władz miasta Sopotu w zakresie obniżania niskiej emisji. W wyniku działań związanych z termomodernizacją budynków i modernizacją źródeł ciepła przeprowadzonych w latach 1990-2010 uzyskano znaczny procent redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Ukoronowaniem tej polityki jest zrealizowany w 2016 r. projekt uciepłownienia Górnego Sopotu i tym samym likwidacja największego emitora gazowego – kotłowni na Brodwinie o mocy 15,8 MW, której dopuszczalna roczna emisja wynosiła: dla NO2 – 15,98 Mg/rok; dla SO2 – 1,02 Mg/rok; dla pyłu zawieszonego – 0,68 Mg/rok. W 2016 r. firma GPEC wybudowała w Sopocie 17 km nowoczesnej sieci ciepłowniczej. Dzięki temu ok. 100 budynków w Górnym Sopocie ma już ciepło z sieci. Z nowego źródła ciepła z powodzeniem korzysta 15 tys. sopocian.

Od 1998 roku Sopot ma własną stację monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Dane o jakości powietrza w Sopocie są dostępne na stronie fundacji ARMAAG (Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej). Od lat wszystkie wskaźniki jakości powietrza nie przekraczają wartości określonych normami jakości dla uzdrowiska. 

Poprawę jakości powietrza w Sopocie potwierdzają wyniki wykonywanych pomiarów. Poziomy średniorocznych stężeń zanieczyszczeń znacząco się zmniejszyły w stosunku do roku 2005.

 • Średnioroczna wartość dopuszczalna dla pyłu PM10 wynosi 40 µg/m3. Poziom stężenia PM10 w latach 2012-2016 wyniósł od 28 proc. do 47 proc. wartości dopuszczalnej.
 • Średnioroczna wartość dopuszczalna dla ditlenku siarki SO2 wynosi 20 µg/m3. Poziom stężenia SO2 w latach 2012-2016 wyniósł od 13 proc. do 29 proc. wartości dopuszczalnej.
 • Średnioroczna wartość dopuszczalna dla ditlenku azotu NO2 wynosi 40 µg/m3. Poziom stężenia NO2 w latach 2012-2016 wyniósł od 30 proc. do 37 proc. wartości dopuszczalnej.

Dla porównania na poniższym wykresie przedstawiono dane nie tylko z ostatnich czterech lat, ale również dane z roku 2005. W roku 2005 poziomy stężeń poszczególnych zanieczyszczeń nie przekraczały wymaganych norm, ale były wyższe niż obecnie. Poziom stężenia średniorocznego dla PM10 wynosił 76 proc. wartości dopuszczalnej, a dla SO2 48 proc. wartości dopuszczalnej. Obecnie dla wszystkich wskaźników stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają 50 proc. wartości dopuszczalnej.

 

Zgodnie z normą dla zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10  dopuszczalne stężenie średniodobowe zostało określone na poziomie 50µg/m3, a dopuszczalna maksymalna liczba dni w roku przekraczająca tę wartość wynosi 35. Ostatni rok, w którym została przekroczona ta wartość, to był rok 2005.  W ostatnich latach liczba dni z przekroczeniami dla dopuszczalnego stężenia średniodobowego bardzo zmalała.

 

Pomimo dobrej jakości powietrza Sopot nieustannie od wielu lat realizuje programy mające na celu dalszą redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście.

Wspieramy mieszkańców systemem dopłat
Wśród działań wspierających mieszkańców w zakresie modernizacji źródeł ciepła jako głównych źródeł niskiej emisji można wymienić:

 1. prowadzony od 1997 r. program dopłat do wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Od 1997 r. wysokość udzielonych z budżetu Gminy Miasta Sopotu dotacji na likwidację węglowych źródeł ciepła wyniosła łącznie ponad 420 tys. zł;
 2. od 2014 r. Gmina w imieniu mieszkańców występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste Powietrze Sopotu” i otrzymuje dotacje na wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Od 2014 r. zlikwidowanych zostało 60 źródeł ciepła na paliwo stałe w ramach ww. konkursu, a pozyskane przez Gminę środki finansowe przekroczyły 115 tys. zł;
 3. 1 marca 2017 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu dla mieszkańców lokali komunalnych, którzy na własny koszt wymienią ogrzewanie węglowe na proekologiczne wprowadzono obniżkę czynszu o 50 proc. do końca 2019 r.
 4. W ramach dotacji celowych ze środków budżetu Gminy dofinansowywane są inwestycje polegające na likwidacji istniejącego źródła ciepła i przyłączenie do sieci ciepłowniczej – od 2008 r. przyłączonych zostało 155 węzłów (budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej) o łącznej mocy 37,24 MW.

Realizowane programy i projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej w mieście poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza:

 1. w ramach dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu dofinansowywane są inwestycje polegające na zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Od 2012 r. z budżetu Gminy Miasta Sopotu udzielono dotacji na kwotę ok. 95 tys. zł. Między innymi we współpracy z Miastem w 2016 r. na 9 budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie zainstalowane zostały ogniwa fotowoltaiczne, które mogą rocznie wyprodukować 137 MWh energii elektrycznej;
 2. w celu ograniczenia emisji CO2 Sopot bierze udział w projekcie, dotyczącym modernizacji oświetlenia zewnętrznego. W ramach projektu planowana jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii;
 3. łącznie wymienionych zostanie 1293 punktów świetlnych, co stanowi 30 proc. całego oświetlenia. Po wykonanej modernizacji obniżą się koszty konserwacji oraz zmniejszy się zużycie energii elektrycznej. Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszony pobór prądu wpłyną bezpośrednio na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych – roczna redukcja emisji CO2 wyniesie ok. 460 ton. Szacuje się, że emisja zmniejszy się nawet o 66 proc.;
 4. w ramach projektu ENSURE („Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię”), którego celem było zbadanie możliwości podnoszenia efektywności energetycznej w mieście Sopot poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz analizę możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce energetycznej miasta wykonano termomodernizację zabytkowego budynku sopockiej szkoły muzycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne). Termomodernizacja opierała się przede wszystkim na: wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej, ociepleniu stropów (piwnicznego i nad ostatnią kondygnacją) i stropodachów, wymianie drzwi i stolarki okiennej, montażu 23 ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 kW (130W każdy). Inwertery zostały zainstalowane na poddaszu. Zasilają one instalację elektryczną budynku. Wszystkie te działania wpłynęły korzystnie na efektywność energetyczną budynku, a roczne zapotrzebowanie na energię zmniejszyło się o ok 40 proc.;
 5. program „Rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu”, którego jednym z celów jest kompleksowa odnowa zabytkowej zabudowy mieszkaniowej przy udziale programów pomocowych dla wspólnot mieszkaniowych. W ciągu 18 lat (od 1998 do 2016 r.) obowiązywania programu wyremontowano 394 budynki wspólnot mieszkaniowych. Wydatki poniesione przez Gminę Miasta Sopotu to ok. 19 mln zł;
 6. w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Sopocie” zaplanowano modernizację energetyczną wraz z systemem zarządzania energią w 25 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Sopotu (głownie szkoły i przedszkola). Projekt realizowany będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem projektu jest wykonanie audytów energetycznych i efektywności energetycznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz poprawiających efektywność energetyczną budynków. Planowane efekty: zmniejszenie zużycia energii (3 mln kwh/rok), redukcja emisji CO2 (770 ton CO2/rok), wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Usprawnienie transportu
Wprowadzenie usprawnionych systemów transportowych, wpływających na ograniczenie emisji spalin:

 1. wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie miało na celu skrócenie czasu przejazdu pojazdów i podróży transportem zbiorowym, a także zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, dzięki zwiększeniu dostępności i poprawy warunków ruchu, oraz usprawnieniu podróży poprzez rozbudowany systemem informacji drogowej i informacji dla pasażerów transportu zbiorowego. Systemem TRISTAR objętych zostało 152 skrzyżowań. W ramach realizacji projektu powstał jeden system zarządzania i sterowania ruchem miejskim obejmujący swoim działaniem Gdańsk, Sopot i Gdynię;
 2. projekt „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” zrealizowany został w ramach współpracy metropolitalnej wspólnie z Gdańskiem i Gdynią. Projekt polegał na rozbudowie i integracji infrastruktury dróg rowerowych o charakterze transportowym z transportem zbiorowym. W ramach projektu w Sopocie powstało ponad 3,5 km dróg rowerowych. W wyniku jego realizacji zmniejszyła się ilość osób korzystających z samochodów osobowych, a co za tym idzie zmniejszyła się emisja spalin samochodowych oraz gazów cieplarnianych. Nadto ograniczony został poziom hałasu motoryzacyjnego;
 3. Sopot dąży do usprawniania obsługi komunikacji miejskiej, która na podstawie porozumień międzygminnych organizowana jest przez Miasto Gdańsk i Miasto Gdynię. Organizatorzy transportu autobusowego w Sopocie w przetargach na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w umowach długoterminowych zawartych z przewoźnikiem określają wymóg spełniania norm emisji spalin co najmniej Euro 6. Ponadto do obsługi  wymagane są pojazdy nowe. Do niskoemisyjnych pojazdów aktualnie obsługujących transport publiczny w Sopocie zaliczamy: 3 autobusy gazowe oraz 8 trolejbusów. W 2018 r. planuje się przedłużenie obecnie funkcjonującej  linii trolejbusowej (linia 31) do ERGO ARENY oraz wprowadzenie jednego pojazdu trolejbusu przegubowego (linii 181) w zastępstwie autobusu. Ponadto w 2019 r. planuje się zwiększenie ilości pojazdów trolejbusu przegubowego linii 181 do 4. Takie rozwiązanie pozytywnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń: CO – 36,15 kg/rok; NOx – 18,08 kg/rok; pyły – 1,81 kg/rok.

 

– Duży wpływ na jakość powietrza ma występująca na terenie miasta zieleń, która doskonale pochłania zanieczyszczenia –zauważa wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski. – Szacuje się, że średnioroczna ilość pochłoniętego CO2 w całym cyklu życia jednego drzewa wynosi 6 kg. Na terenach miejskich od 2014 r. posadzonych zostało ponad 500 sztuk drzew oraz ponad 500 sztuk krzewów. Liczba drzew wskazanych w decyzjach Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu jako nasadzenia zamienne za drzewa usuwane w latach 2014-2016 r. wyniosła prawie 2000 sztuk.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.