XXXV sesja Rady Miasta Sopotu - ceny wody i apel

Sala herbowa Urzedu Miasta Sopotu podczas sesji.
Fotobank.PL/UMS

Podczas nadzwyczajnej sesji sopoccy radni jednogłośnie odrzucili nową taryfę opłat za wodę i ścieki zaproponowaną przez Saur Neptun Gdańsk. Wg propozycji SNG cena wody w Sopocie miała wzrosnąć pierwotnie o 4,7 proc, a w drugiej propozycji o 1,6 procent.

Kwestionujemy trzy sprawy – argumentuje wiceprezydent Marcin Skwierawski – Po pierwsze uważamy, że należności dla Sopotu z tytułu przyjmowania ścieków komunalnych Sopotu do gdańskiego systemu kanalizacyjnego jest zawyżona o około 400 tys. złotych.
Stoimy także na stanowisku, że błędnie zostały naliczone koszty sprzedaży sopockiej wody do Gdańska – bezzasadnie ujęto koszty produkcji wody w stacji na Brodwinie, która nie produkuje wody na potrzeby Gdańska.
Nie zgadzamy się także na wzrost wynagrodzeń i materiałów o ponad 10 proc. w sytuacji, kiedy inflacja oscyluje wokół 2 proc.

Wg nowego prawa, które wchodzi w życie w grudniu, operator, czyli w przypadku Sopotu SNG, ma przedstawić do końca marca 2018 roku nową propozycję taryfową. Nie będzie jej jednak oceniał sopocki samorząd, jak to było do tej pory, ale centralna instytucja Wody Polskie. Miasto będzie mogło tylko przedstawić swoje stanowisko.


–Nie jest to dobre działanie, kiedy o cenie wody w poszczególnych gminach decyduje instytucja rządowa, a samorządy pozbawia się możliwości kształtowania cen wody na swoim obszarze – dodaje wiceprezydent Skwierawski.


Można więc założyć, że minimum do marca 2018 roku będą obowiązywały aktualne stawki opłat za wodę i ścieki (łącznie w Sopocie jest to kwota 9,38 zł brutto za 1 m sześć). Wody Polskie powinny zatwierdzić lud zmienić zaproponowaną taryfę do czerwca 2018 roku.

Sopoccy radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego procedowanych w Sejmie zmian w kodeksie wyborczym oraz ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim (skan w załączeniu). Rada Miasta Sopotu sprzeciwia się w tym apelu „wszelkim tendencjom zmierzającym do zmniejszenia roli suwerena i samorządów w życiu publicznym w Polsce z niepokojem jednocześnie traktując powracająca centralizację Państwa”.  

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.