Rzeźby Myjaka w Państwowej Galerii Sztuki

Praca Adama Myjaka
Fot. materiały prasowe PGS

Wystawa „Adam Myjak. Rzeźba” jest uhonorowaniem dorobku twórczego artysty w 70-lecie jego urodzin. Wernisaż odbędzie się W PGS 8 grudnia, o godz. 19.30, a prace artysty oglądać można do 14 stycznia 2018 r.

Prof. Adam Myjak od początku lat 70. XX w. jest wykładowcą na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a od wielu lat także rektorem tej uczelni. Od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej Państwowej Galerii Sztuki, wnosząc aktywny wkład w budowanie nowoczesnego i wymagającego programu wystawienniczego, który w tym roku zaowocował zdobyciem przez PGS trzeciego miejsca w rankingu najlepszych galerii opublikowanym przez tygodnik „Polityka”.

Galeria po raz trzeci prezentuje twórczość Myjaka w Sopocie. Po raz pierwszy jego rzeźby oglądać można było w poprzedniej lokalizacji, przy ul. Powstańców Warszawy na przełomie 2000 i 2001 r. Dziesięć lat później, już po przeniesieniu do Domu Zdrojowego, w PGS zorganizowana została wystawa z okazji 40-lecia pracy twórczej prof. Myjaka.

Adam Myjak jest twórcą niezwykle konsekwentnym. Od początku głównym tematem jego prac jest głowa, z czasem pełna figura ludzka o niezwykle ekspresyjnym wyrazie. Jego dzieła naznaczone są dogłębną analizą psychiki ludzkiej, której najdrobniejsze drgnienia artysta potrafi oddać poprzez znakomite opracowanie materiału rzeźbiarskiego. Jego rzeźby, często wielkowymiarowe, z jednej strony patetyczne i onieśmielające widza swoją powagą, z drugiej strony natchnione finezyjnością i lekkością, otwierają drogę do niezwykle inspirującego artystycznego świata.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.