21 mln na modernizację 25 budynków oświatowych

Budynek Przedszkola nr 10 Pod Wieżyczką w Sopocie
Przedszkole nr 10 Pod Wieżyczką po termomodernizacji. Fot. Fotobank.PL/UMS

Umowę na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Sopockie przedsięwzięcie to pierwszy projekt hybrydowy w województwie pomorskim, czyli realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowany z funduszy europejskich.

– To bardzo ważny projekt dla mieszkańców – mówi prezydent Jacek Karnowski. – Z jednej strony zyskamy całkowicie zmodernizowane obiekty służące dzieciom i młodzieży, a z drugiej poprawi się jakość powietrza, co jest istotne dla Sopotu jako uzdrowiska. 

Wartość projektu to 21 mln zł, z czego 9,89 mln dofinansuje Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.01.01 efektywność energetyczna – mechanizm ZIT.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej w 25 budynkach oświatowych oraz wychowawczo-opiekuńczych (w tym m.in.: szkoły, przedszkola, żłobek, Dom Dziecka, sopockie ognisko plastyczne). Głęboką termomodernizację przejdzie 11 budynków, we wszystkich 25 zostanie zmodernizowane oświetlenie wewnętrzne, będą instalowane odnawialne źródła energii (w 17 budynkach ogniwa fotowoltaiczne oraz w 2 budynkach instalacje solarne). We wszystkich 25 budynkach będzie także wdrożony System Zarządzania Energią. 15 pozostałych obiektów oświatowych przeszło modernizowanych w poprzednich latach.

Miasto nie będzie musiało zaciągać kredytu na pokrycie wkładu własnego (ponad 11 mln zł), gdyż finansowanie zapewni partner prywatny wybrany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. Na partnerze prywatnym spoczywać będzie odpowiedzialność za pozyskanie finansowania projektu, a dla części projektu bez dokumentacji – opracowanie dokumentacji, pozyskanie decyzji administracyjnych, przeprowadzenie robót budowlanych, zarządzanie energią i techniczne utrzymanie sprawności urządzeń.

Wynagrodzeniem dla partnera prywatnego będą środki z Unii Europejskiej. Pozostała część nakładów  inwestycyjnych oraz funkcjonowanie systemu zarządzania energią będzie spłacana przez Gminę Miasta Sopotu z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania umowy z partnerem prywatnym. Planowane oszczędności energetyczne to:

  • zmniejszenie zużycia energii cieplnej w 11 budynkach 51,6 proc.,
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w 25 budynkach 68,1 proc.

Dokończenie procedury wyboru partnera oraz zawarcie umowy ppp planowane jest do końca 2017 r.

Efekty ekologiczne realizacji projektu to redukcja emisji CO₂ do otoczenia w wysokości 771 ton rocznie oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 3 mln kWh.

Projekt obejmuje także modernizację elewacji i poprawę estetyki budynków oraz komfortu użytkowników. 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
e-mail: violetta.chmielak@um.sopot.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868 t.j.).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.